شرکت چیکا سپاهان  با حساسیت بسیار در مدیریت و کیفیت در راستای جهانی شدن گام اول موفقیت را از فتح بازارهای داخلی و توسعه سهم اصفهان سرفراز در بازارهای ملی قرارداد و دست آوردهای آن کسب مقام ها و عناوین افتخار آمیز گردید.
-    دریافت استانداردها ی ملی اجباری و تشویقی از اداره استاندارد استان اصفهان از ابتدای تولید هر محصول
-    دریافت پروانه ساخت محصولات از اداره معاونت غذا و دارو استان اصفهان از ابتدای تولید هر محصول
-    واحد نمونه صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی استان اصفهان در سال های متمادی
-    واحد برتر معاونت غذا و دارو در سال های متمادی
-    واحد فنی برتر سال های متمادی
-    واحد برتر صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی  سال های متمادی
-    واحد مرکز تحقیق و توسعه برتر سال های متمادی
-    واحد پیشرو در صنعت کیترینگ سال های متمادی
-    واحد نمونه انجمن صنایع همگن غذایی ، دارویی و بهداشتی سال های متمادی
-    صادر کننده نمونه سال های متمادی
-    صادر کننده برتر کشور در سال های متمادی
-    واحد نمونه سال  اداره صنعت و معدن  استان اصفهان سال های متمادی
-    صادر کننده نمونه سالهای متمادی
-    کارآفرین نمونه استان اصفهان سال های متمادی