•    محصولات در دمای استاندارد اتاق نگهداری شود.
•    از مصرف ظروف درب باز خودداری شود.
•    از مصرف ظروف باد کرده خودداری شود.
•    پس از باز شدن درب محصول در یخچال نگهداری شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف شود.
•    برای گرم کردن داخل مایکرویو، درب محصول را باز کنید، سپس آن را در مایکرویو قرار دهید.


تذکر:


•    1- متورم شدن درب محصول پس از گرم کردن طبیعی و به واسطه انبساط هوای داخلی بسته بندی است که این تورم پس از سرد شدن مجدداً به حالت عادی برمی گردد. بنابراین باد کردن محصول در دمای عادی غیرطبیعی است و باید از مصرف آن خودداری شود ولی باد کردن محصول پس از گرم کردن عادی و مصرف محصول بلامانع است.
•    2- زمان گرم کردن محصولات به صورت انبوه و تعداد زیاد باید توجه داشت که تراکم این محصولات به بسته بندی محصولات زیرین آسیبی نرساند.